Wedstrijdreglement

Fasade-verjaardagsactie Win je commissie terug*Wil je deelnemen aan de wedstrijd? Verkoop dan je woning tussen 01.06.2021 & 31.05.2022 met Fasade. Neem hier contact op.


*De spelregels van de wedstrijd kan je hieronder terugvinden.


1) Dit reglement is van toepassing op de ‘wedstrijd’ (hierna: de ‘wedstrijd’) van Fasade (bv De Vastgoedonderneming, hierna genoemd ‘Fasade’), met maatschappelijke zetel te 9910 Knesselare, Nieuwendorpe 3, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0479.820.094;


2) De wedstrijd loopt van 01.06.2021 0h tot en met 31.05.2022 24h, zijnde het tweede “levensjaar” van Fasade (hierna: de ‘actieperiode’);


3) Het betreft een tijdelijke wedstrijd waarbij door 1 deelnemer de 'prijs’ gewonnen kan worden zoals hieronder beschreven.


4) Eén deelnemer kan de commissie die hij/zij verschuldigd is aan Fasade bij de verkoop van zijn/haar woning winnen (hierna: de ‘prijs’), met een maximumwaarde van € 7.000, incl. BTW. Niet cumuleerbaar met andere acties en niet inwisselbaar voor geld.


5) Wie kan deelnemen? Iedere natuurlijke persoon, woonachtig in België en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, met uitzondering van de hierna vernoemde personen.


6) Deelname aan de wedstrijd is uitgesloten:
a. voor medewerkers en/of inwonende partners en gezinsleden van de Fasade, of onderaannemers uit het Fasade-team;
b. alsmede voor elke persoon die op enige wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie van deze actie.


7) Om geldig te kunnen deelnemen aan deze actie, dient de deelnemer een verkoopopdracht getekend te hebben met een Fasade makelaar in de periode van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2022 en zijn woning verkocht hebben binnen deze periode. De winnaar zal na lottrekking de prijs teruggestort krijgen op zijn/haar rekening. De woningen die ingeschreven waren, maar niet verkocht zijn binnen deze periode zijn uitgesloten van de wedstrijd.


8) De winnaar van de prijs is de deelnemer die geloot is uit alle deelnemers die binnen de actieperiode aan alle voornoemde voorwaarden hebben voldaan.


9) De deelnemer gaat akkoord dat zijn foto door Fasade genomen mag worden en door Fasade binnen het kader van deze actie gepubliceerd mag worden. Hij verklaart zich verder akkoord om een getuigenis/beoordeling over de ontvangen diensten aan Fasade te geven, die eveneens gepubliceerd mag worden door Fasade.


10) Iedereen die zijn woning verkoopt binnen de gestelde periode neemt automatisch deel aan deze actie. Hij/zij verklaart als deelnemer voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van huidig reglement en de toepassing ervan te aanvaarden.
Wil je uitdrukkelijk niet deelnemen aan de actie en toch je woning verkopen via Fasade. Dan kan je door een eenvoudige mail aan info@fasade.be laten weten dat je niet deel wenst te nemen aan de verjaardagsactie.


11) Deelnames worden aanzien per te verkopen woning, appartement of grond. Indien een eigendom verkocht zal worden door meerdere eigenaars die in onverdeeldheid zitten, dan maken zij samen aanspraak op de prijs, die zij nadien naar eigen wens en volgens een eigen verdeelsleutel onder elkaar kunnen verdelen.


12) Fasade behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.


13) De gelukkige winnaar zal door Fasade worden verwittigd en uiterlijk 2 weken nadien bekendgemaakt worden via onze sociale media en op onze actiepagina. De deelnemer zal getagd worden in een post op de tijdlijn van de Facebookpagina van Fasade.


14) De prijs: de winnaar zal het commissiebedrag, die hij in het afgelopen jaar verschuldigd was aan Fasade, door de verkoop van zijn/haar woning - indien er meerdere eigendommen zijn verkocht is de actie slechts geldig op één verkochte eigendom, ter waarde van maximum € 7.000 incl. BTW niet verschuldigd zijn aan Fasade. De prijs is persoonsgebonden en niet inruilbaar voor geld en/of andere prijzen. De prijs is ondeelbaar en kan enkel worden aanvaard zoals deze wordt toegekend. Een prijs die om een of andere reden niet kan worden uitgekeerd (bijvoorbeeld in geval van weigering door de winnaar), blijft eigendom van de Fasade.


15) Er kan enkel aanspraak gemaakt worden op de prijs indien Fasade de woning verkoopt voor 31 mei 2022.


16) Iedere deelnemer die aan de wedstrijd wenst deel te nemen, dient akkoord te gaan met dit wedstrijdreglement. Dit reglement vormt de overeenkomst tussen de deelnemer en de Fasade en is toegevoegd bij de samenwerkingsovereenkomst bij verkoop. Bij elke deelname aan de actie dient de Fasade persoonsgegevens van de deelnemer te verwerken. De verwerkingen van persoonsgegevens die de organisatie doet met het oog op de organisatie van de wedstrijd, worden gedaan omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer (bv. Fasade kan de deelnemer informeren omtrent het verloop van de wedstrijd). De winnaar van de wedstrijd erkent dat de Fasade een gerechtvaardigd belang heeft om zijn/haar naam, foto’s, en/of winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de activiteiten van de Fasade, zonder enige territoriale beperking en via eender welk kanaal. De winnaar erkent en aanvaardt dat de Fasade hem/haar hiertoe geen vergoeding verschuldigd is. De hierboven aangehaalde verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy- en Cookie Policy van Fasade. Voor meer details, lees hier onze volledige privacyverklaring.


17) De sociale media kunnen niet geassocieerd worden met of verantwoordelijk gesteld worden voor de wedstrijd.


18) Fasade en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn op geen enkel ogenblik verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of schade veroorzaakt door de deelname aan de actie of uit het gebruik van de prijs, tenzij deze te wijten is aan opzet in hoofde van de Fasade. Voor zover wettelijk mogelijk, sluit Fasade iedere overige aansprakelijkheid van Fasade en/of door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze actie volledig uit.


19) Fasade behoudt zich te allen tijde het recht voor de actie tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen, zonder dat de deelnemer dienaangaande enige aanspraken jegens de Fasade kan laten gelden.


20) Klachten en/of vragen omtrent het wedstrijdreglement kunnen gestuurd worden naar info@fasade.be.


21) Het huidige reglement en de actie zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van eventuele geschillen omtrent de toepassing en/of interpretatie van huidig reglement en/of deze actie is enkel de rechtbank van Brugge bevoegd.


Opgemaakt op 31.05.2021 in Beernem.


Heb je plannen om te verkopen of wens je een kennismakingsgesprek bij een lekkere pot koffie? Neem dan vrijblijvend contact op voor je gratis verkoopanalyse-gesprek.