0479 19 35 82 - jens@fasade.be

blog #

Informatieplicht overstromingsgevoeligheid bij de verkoop van een woning

Vanaf 1 januari 2023 is er een nieuwe wijze om overstromingsgevoelige gebieden aan te duiden. De bedoeling is om kandidaat-kopers beter in te lichten over de risico’s van een perceel en/of gebouw die in een overstromingsgebied ligt. We geven jullie onderstaand een overzicht van de nieuwe regelgeving.

De vastgoedmakelaars en notarissen dienen vanaf 1 januari 2023 nieuwe kaarten te gebruiken om na te gaan of een gebouw/grond in een overstromingsgevoelig zone ligt of niet. De kaarten bevatten preciezere informatie zoals onder meer een onderscheid tussen overstromingen vanuit zee, vanuit waterlopen of door intense neerslag.


Het overstromingsrapport

Bij elke onderhandse en authentieke akte van verkoop (en verhuring voor meer dan negen jaar) zal de vastgoedmakelaar en notaris een overstromingsrapport dienen toe te voegen bij de overeenkomst. Het overstromingsrapport informeert je over de overstromingsbron en de overstromingskans van het perceel (= P-score) en van het gebouw (= G-score).

Door de aanpak met een 2-ledige score voor het perceel en het gebouw wil de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) de potentiële koper meer gedetailleerd informeren over de overstromingskans van het beoogde vastgoed. Voor een eigenaar, kandidaat-koper of -huurder maakt het immers een verschil of het hele kadastrale perceel overstromingsgevoelig is, of slechts een deel ervan. En, of die overstromingsgevoeligheid ook slaat op een gebouw of enkel op (een deel van) het perceel.

Bovendien wordt in de nieuwe onderliggende kaarten rekening gehouden met klimaatveranderingsscenario’s.

Er wordt gewerkt met 4 klassen van A tot en met D die de P-score en de G-score zullen bepalen:


Dit zou de informatie begrijpelijker moeten maken dan nu het geval is.

Klasse A is de laagste klasse en duidt erop dat de voorspellingsmodellen geen indicatie geven van enig overstromingsrisico.

Klasse B wijst op een gehele of gedeeltelijke ligging in een valleigebied. De gebieden in klasse B kunnen bij klimaatverandering bij zeer grote extremiteiten en/of falen van beschermingsinfrastructuur overstromen. Dit gaat bv. om gronden die bij eventuele dijkdoorbraken kunnen overstromen bij extreme weersomstandigheden.
Klasse D komt in grote mate overeen met de huidige effectief overstromingsgevoelige gebieden (EOG). Het is de hoogste klasse waarbij met een middelgrote kans overstromingen worden verwacht.


Het overstromingsattest

Het wordt voor elk gebouw/perceel mogelijk om een overstromingsattest aan te vragen. Dat wordt vervolgens opgemaakt door een gecertificeerde deskundige. Deze attestering is volledig vrijblijvend. Ze is de facto vooral een optie voor mensen die niet akkoord zijn met de automatisch berekende score.

Het overstromingsattest kan een actualisatie opleveren van de P-score en/of G-score in het overstromingsrapport.
Bijvoorbeeld: het kan de P- en G-score doen verbeteren indien de deskundige ter plaatse vaststelt dat het overstromingsrisico lager is dan gemodelleerd in de kaarten. Dit bijvoorbeeld omdat er werken zijn uitgevoerd die het gebouw waterresistenter maken.

De resultaten van het overstromingsattest kunnen, aanvullend op de gegevens van het overstromingsrapport, gebruikt worden in kader van de informatieplicht.


Geldigheidsduur overstromingsrapport en overstromingsattest

Beide attesten zijn slechts één jaar geldig. De reden hiervoor is dat er zich wijzigingen kunnen voordoen op de kaart ten gevolge van periodieke actualisaties.


Vermelding in publiciteit

In de publiciteit zal een vastgoedmakelaar of notaris steeds de P-score en – indien van toepassing – de G-score moeten opnemen. Als er een geactualiseerde score beschikbaar is via een overstromingsattest, kan die bijkomend opgenomen worden.

Als er sprake is van een score binnen klasse D, dan moet in de publiciteit het overstromingssymbool staan. Er is een afzonderlijk symbool voor wanneer enkel het perceel binnen klasse D valt.


Bron: CIB


Je huis verkopen in de lente, vergeet je tuin niet te onderhouden!

lees meer...


Fasade is gespecialiseerd in vastgoed in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.
Verkoop of koop je een woning buiten die regio?
Contacteer ons gerust om de mogelijkheden te bespreken.

Laat ons rond de tafel zitten!

Of wens je een gratis verkoopanalyse?Jens Verriest

zaakvoerder

Nieuwendorpe 33
9910 Knesselare
Privacy policy - Cookie policy - Algemene voorwaarden

© 2024 - Fasade - Website en branding door Pencill